Nhà máy nhiệt điện

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,